Μυκήνες / Mikines

                                  Πύλη των Λεόντων / Lion Gate

                                     Ταφικός Κύκλος/ Grave Circle
                   Πύλη των Λεόντων/ Lion Gate

                                             Ανάκτορο/ Palace